VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v súlade s prílohou č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

VIANTE, s. r. o.,

IČO: 50 892 746,

sídlo: Košťova 4, 040 01 Košice,

e-mail: viante@viante.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………..……………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* ………..……………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……….…………………………………………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………..………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

………..…….

Dátum ………..…

* Nehodiace sa prečiarknite